Glacial |2021.09.11-11.06 |SHIU Sheng-Hung, Josefina NELIMARKKA